sağlık bilimleri

kstb

ted,london

04-02-2016 13:38 GÜNDEM

TÜRKİYE 3.ÜLKELERE SU SATABİLECEK

Cumhuriyetçi Türk Partisi, Parti Meclisi tarafından oluşturulan Su Komitesi'nin tamamladığı Anlaşma Metnini ele geçirildi.

TÜRKİYE  3.ÜLKELERE SU SATABİLECEK

CTP PM içinde kurulan ve UBP'nin de onayladığı söylenen taslak anlaşma metni, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Temini Ve Yönetimine İlişkin Hükümetlerarası Antlaşma" başlığıyla 12 sayfadan oluşuyor

22 Ocak Cuma günü CTP parti yetkililerine verilen ve 25 Ocak Pazartesi CTP PM tarafından da onaylanan çalışma, daha önce PM tarafından reddedilen metin üzerinde yapılan bazı değşikliklerden oluşuyor.

Bu değişiklikler arasında temel olarak, suyun Güzelyalı'dan itibaren KKTC tarafına devredileceği, fiyatın yine idare tarafından belirleneceği öngörülüyor.

Değişiklikler, aynı zamanda, Yap-İşlet-Devret modeli üzerinden KKTC tarafının yöneteceği bir ihale sürecinde, Belediyeler Birliği'nin de söz hakkı almasını öngörüyor.

Bir geçiş süreci öngörülürken, "işletme hakkı devredilinceye kadar, Güzelyalı Terfi Merkezi’nden başlayarak, Geçitköy Terfi Merkezi, içmesuyu arıtma tesisi ve ana dağıtım isale hatları,İdareye başvuran belediyelerin su depolarına kadar DSİ tarafından İdareyle işbirliği içerisinde işletilir" ifadesiyle geçiş sürecinin DİS ve hükümet tarafından yönetilmesi öngörülüyor.

Bakanlar Pazartesi Ankara'da

Su konusunda Türkiye ile KKTC Hükümetinin uzlaşıya yakın olduğuna ilişkin haberlerin ardından bakanların Ankara ziyaretleri de netleşti. Maliye Bakanı Birikim Özgür, Tarım Doğal Kaynaklar ve Gıda Bakanı Erkut Şahali, Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun ile Bayındırlık Çevre ve Kültür Bakanı Kutlu Evren 2 gün Ankara’da temaslarda bulunacak. Başbakan Ömer Kalyoncu'nun da daha sonra Mali Protokol için Ankara'ya gitmesi bekleniyor. 

Ancak taraflar arasında nihai uzlaşmanın nasıl olacağına ilişkin hala endişeler var. Bir süre önce Maliye ve Tarım Bakanlıklarının da katılımıyla oluşturulan Teknik Komitenin ortaya çıkardığı uzlaşı metni, CTP PM tarafından reddedilmişti.

Bütün yer altı ve yer üstü kaynakları yanında yağmur ve atık suların yönetiminin de DSİ'ye ve DSİ üzerinden özel şirkete verilmesini öngören anlaşmaya tepki gösteren CTP PM, daha sonra oluşturduğu 4 kişilik özel su komitesinde söz konusu metin üzerinde bazı değişiklikler yaptı. Temelde kamu-özel ortaklığı anlayışına dayandığı söylenen ancak, Belediyeler Birliği'ne de ihale süreçlerinde yer veren bir anlayışla yapılan çalışmanın Türkiye'ye sunulan metin olduğu düşünülüyor.

Belediyeler Birliği Toplanıyor

Maliye, Tarım ve Ekonomi Bakanları ise Pazartesi'ne kadar belediyelerle yapacakları istişarelerde uzlaşı zeminini pekiştirmeyi hedefliyor. Cuma günü yapılacak Belediyeler Birliği toplantısında belediyelerin ikna edilmesi Pazartesi de Ankara'ya ortak ses olarak gidilmesi düşüncesi var.

Şirket Sabit Yatırımları Ödeyecek

CTP PM içinde kurulan ve UBP'nin de onalyadığı söylenen taslak anlaşma metni 12 sayfadan oluşuyor. "... İçme-kullanma suyu, atık su ve yağmur suyu işletmesi ile zirai sulama işletmesi hakları,KKTC mevzuatı çerçevesinde ayrı ayrı yapılacak iki YİD ihalesiyle işletmecilere devredilir..." denilen taslakta, ihalenin KKTC Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapılacağı ifade ediliyor. "Şartnamede, şirketin alacağının hesaplanmasında bu tesislerin amortisman bedeli de hesaplamaya dahil edilir" ifadesinin de yer aldığı taslak anlaşma metninde aynı zamanda fiyatın da KKTC kurumları tarafından belirleneceği söyleniyor.

Belediyeler Birliği'ne Söz Hakkı

Aynı zamanda ihale şartnamesinin hazırlanması sürecinde Belediyeler Birliği'nin de katılımı öngörülürken, özel şirketin yönetim kurulunda da yine Belediyeler Birliği'nden bir temsilcinin yer alacağı ifade ediliyor.

Üst Düzey Ortak Komite Oluşacak

Oluşacak olası ihtilafları çözmek için kurulacak olan Üst Düzey Ortak Komite'de 3 KKTC 2 TC temsilcisi yer alırken kararların 4 onayla alınacağına işaret ediliyor.

Türkiye 3. Ülkelere Su Satış Hakkına Sahip Olacak

Taslak anlaşmaya göre, Türkiye suyun üçüncü ülkelere satışının hakkını elinde tutarken, fiyatın da ihale sürecinde belirleneceği söyleniyor. (Gazete360)

İşte çalışmanın tam metni;

EK.1
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLEKUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SU TEMİNİ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN HÜKÜMETLERARASI ANTLAŞMA

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Hükümeti (bundan böyle münferiden bahsedildiğinde “taraf”, müştereken bahsedildiğinde “taraflar” olarak anılacaktır), iki ülke arasındaki su temini ve yönetimi konusundaki işbirliğinin, aralarındaki tarihi bağlar ve ilişkiler çerçevesinde sürdürüleceğini beyanla, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşma”sının hükümleri kapsamında, Türkiye’den KKTC’ye götürülecek suyun, gerektiğinde mevcut kaynaklarla desteklenerek,KKTC sınırları dâhilindeki işletimi, dağıtımı, kullanılan suyun toplanması, arıtılması ve zirai maksatla kullanılması dâhil bir bütün halinde yönetimi konusunda izleyen hususlarda mutabık kalmışlardır.

Madde1 Amaç

İşbu anlaşmanın amacı, temin edilen suyun etkin ve verimli bir şekilde yönetimi ve işletmesinin sağlanarak, KKTC’nin içme-kullanma suyu, zirai sulama suyu ve atık su arıtma ihtiyacının, uluslararası standartlar ve çevreye saygı esasları temelinde karşılanmasını sağlayacak hukuki bir çerçeve oluşturmaktır. 

Madde 2 Kapsam

İşbu anlaşma, temin edilen su ile gerektiğinde yerel suların yönetimine dair her türlü iş ve işlemleri, Taraflar ile İşletmecilerin mali ve idari yükümlülüklerini, hak ve sorumluluklarını kapsar.

Madde 3 Dayanak

İşbu Anlaşma, 19 Temmuz 2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşma’ya ve 4 Aralık 2012 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’ne dayanmaktadır.

Madde 4 Tanımlar

Bu anlaşmada geçen;

Tesisler: Ana tesisler ve diğer tesisleri,

Ana tesisler:Güzelyalı Terfi Merkezi,Geçitköy Barajı, Geçitköy Terfi Merkezi ve Çamlıbel İçme suyu Arıtma Tesisi ile bunlar arasındaki iletim hatlarını,

Diğer tesisler: Suyun teslim noktasından başlayan, ana tesisler hariç, içme ve sulama suyuna ilişkin ana isale hatlarını, su şebekelerini, terfi merkezlerini, su haznelerini, diğer içme suyu arıtma tesislerini, atık su ve yağmur suyu şebeke ve toplayıcıları ile atık su arıtma tesislerini,

İdare:KKTC Su İşleri Dairesini,

İşletmeci:İçme ve kullanma suyu, atık su, yağmur suyu ve zirai sulama suyu tesislerinin işletme hakkının uygulama sözleşmesiyle devredileceği gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini,

Uygulama sözleşmesi: KKTC Hükümeti ile İşletmeciler arasında suyun işletilmesine ilişkin yapılacak ve bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasını, 

Yerel su: KKTC’de bulunan yer altı ve yer üstü su kaynaklarını,

Temin edilen su:19 Temmuz 2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının

Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti tarafından tedarik edilen suyu,

Suyun işletilmesi:Temin edilen suyun KKTC sınırları içinde depolanması, içme suyu kalitesine getirilmesi ve tüketiciye ulaştırılması, atık suların arıtılması, uzaklaştırılması veya yeniden kullanımı ve zirai sulama suyunun tarım alanlarına ulaştırılması ile ilgili bütün iş ve işlemleri,

Suyun yönetimi:Suyun işletilmesinin İdare tarafından denetlenmesi ve gözetimine ilişkin faaliyetlerin tamamını,

Şebeke:İçme ve kullanma suyunun son kullanıcıya (bina girişine kadar),zirai sulama suyunun tarım alanlarına ulaşmasını sağlayan tüm iletim ve dağıtım sistemlerini, atık su ve yağmur suyu toplama sistemlerini, ifade eder.

Madde 5 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Sorumluluk ve Hakları

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, KKTC’nin su ihtiyacından az olmamak kaydıyla yılda yetmiş beş (75) milyon metreküp hacme kadar su temin etmeyi kabul eder.

Türkiye’den gelen su üzerinden üçüncü ülkelere su satış hakkı münhasıran Türkiye Cumhuriyeti’ne aittir.

Türkiye Cumhuriyeti’ne ait tesislerin işletme hakkı,uygulama sözleşmesinin imzalanmasını müteakip İşletmeciye devredilir.

Madde 6 Suyun Teslimi ve Tahsisi

Temin edilen su, Güzelyalı Terfi Merkezi girişinde İdareye teslim edilecektir.

Temin edilen suyun işletmeciye teslim bedeli, Güzelyalı terfi merkezinin girişine konacak ölçüm cihazı ile ölçülen su miktarına göre hesaplanacaktır.

Temin edilen su,öncelikle içme-kullanma sonra zirai sulamaya tahsis edilir.

Madde 7 Suyun Yönetimi

İdare, suyun yönetilmesi, su ihtiyacının planlanması ve tahsisinde temin edilen su ile yerel suyu bir bütün halinde değerlendirir.

Suyun tüketiciye satış fiyatını idare belirler.

Temin edilen suyun işletilmesi İdarenin denetim ve gözetiminde yapılır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin mülkiyetinde olan tesislerde İdare, DSİ’nin işletme, bakım-onarım ve diğer teknik konularda uyarılarını dikkate alır. Ayrıca DSİ, İdarenin ihtiyaç duyacağı alanlarda teknik destek verir. Buna ilişkin esas ve usuller taraflar arasında yapılacak Protokol ile belirlenir.

Madde 8 Suyun İşletilmesi

İçme-kullanma suyu, atık su ve yağmur suyu işletmesi ile zirai sulama işletmesi ayrı ihale edilmek suretiyle imtiyaz hakkına sahip işletmeciler tarafından işletilir.

İçme-kullanma suyu, atık su ve yağmur suyu işletmesini işletecek işletmecinin yönetim kurulunda İdare’yi temsilen en az bir üye yer alır.

İşletmeci, işletme süresi boyunca imtiyaz sahibi olur ve bu dönemde herhangi bir özel sektör ve/veya kamu kurum ve kuruluşuna işletme hakkı devredilen alan ve konularla ilgili su işletmeciliği yapma izni ve hakkı verilmez.

Uygulama sözleşmesi kapsamındaki Belediyelere ve kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut tesis ve şebekeler uygulama sözleşmesi ile İşletmeciye tahsis edilir ve İdare tarafından İşletmeciye teslim edilir. Halen bir sözleşmeye dayanılarak işletilmekte olan tesisler de, sözleşmelerinin sona erme tarihi itibarıyla işletmeciye devredilir.

İşletmeci, halen devam etmekte olan bu sözleşmeleri, sona erme tarihlerinden önce, sözleşmelerin tarafları ile anlaşarak devir alma hakkına sahiptir. Şartnamede, şirketin alacağının hesaplanmasında bu tesislerin amortisman bedeli de hesaplamaya dahil edilir.

İçme-kullanma suyu, atık su ve yağmur suyu, zirai sulama tesislerine ilişkin uygulama sözleşmesinde belirlenen yatırımlar ile işletme dönemi boyunca ihtiyaç duyulacak yeni yatırımlar tamamen işletmeci tarafından yapılır.

Uygulama sözleşmesinde, “kullanan öder” prensibi çerçevesinde performansa dayalı bir tarife sistemi belirlenir. Tüm ülkede tek tarife sistemi uygulanır.Tarife sisteminde mesken, ticari, sınai, zirai ve şantiye amaçlı kullanımlar için farklı tarifeler oluşturulabilir. İşletmeci bu tarife sistemini uygular.Bunların dışında tarife belirlenemez, tarife altı veya üstü fiyatlandırma yapılamaz.

İçme-kullanma suyu ve/veya zirai sulama şebekesinin bulunduğu yerlerde aynı amaçla yerel su kullanımına ilişkin yeni izinler/ruhsatlar verilmez.Şebekenin bulunmadığı yerlerde verilecek izin ve ruhsatlar ise ilgili şebekenin gelmesi ile birlikte iptal edilmek şartıyla verilir.Ancak, bu sözleşmenin imzalanmasından önce verilen izin ve ruhsatlar ile işletmeciye devredilmeyen yerel su kaynaklarına ilişkin tesis ve şebekeler işletme hakkına sahip kurum, kuruluş veya işletmeciler tarafından işletilmeye devam edilir. KKTC Hükümeti,izinsiz/ruhsatsız su kullanımlarını önlemek için gerekli tedbirleri alır. İzinli/ruhsatlı su kullanımları sayaçlandırılarak bedeli, belirlenen tarifeye göre İdare tarafından tahsil edilir.

Madde 9 Yap - İşlet - Devret (YİD) İhalesi

İçme-kullanma suyu, atık su ve yağmur suyu işletmesi ile zirai sulama işletmesi hakları,KKTC mevzuatı çerçevesinde ayrı ayrı yapılacak iki YİD ihalesiyle işletmecilere devredilir.Bunlardan birinin işletmesini üstlenen işletmeci diğerinin işletme ihalesine de teklif verebilir.

İhaleler, KKTC Merkezi İhale Komisyonu tarafından yapılır. İçme kullanma suyu, atık su ve yağmur suyu işletmesi ile ilgili ihale şartnamesinin hazırlanması sürecine çevre işlerinden sorumlu bakanlık, İdare ve Belediyeler Birliği, zirai sulama işletmesi ile ilgili ihale şartnamesinin hazırlanması sürecine İdare ve çevre ve tarım işlerinden sorumlu bakanlıklar da katılır.Sözleşmelerde işletmecinin birim metre küp başına alabileceği azami fiyat belirlenir. Belediyelerin depolarına teslim fiyatı ve İşletmeciye (tüm hizmetleri kapsayan) ödenecek fiyat ayrı ayrı belirlenecektir.

İhaleler,ön yeterlilik uygulaması yapılmak suretiyle, sadece gerekli uzmanlığa sahip teklif sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilir.

Katılımcılar veya teklif sahipleri, varsa ön yeterlilik ve ihale işlemlerinde eşit muamele etmeve ayrımcılık yapmama ilkesinin ihlal edildiği yönündeki yazılı itirazlarını beş iş günü içerisinde Maliye Bakanlığına yapar.İtirazlar KKTCMaliye Bakanlığı Müsteşarı, İdarenin bağlı olduğu Bakanlığın Müsteşarı ve Türkiye Cumhuriyeti Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısından oluşan İtiraz Komisyonu tarafından yedi iş günü içerisinde değerlendirilerek karara bağlanır. Komisyon oybirliğiyle karar alır.

Madde10 Suyun Fiyatlandırılması

Temin edilen suyun  İdare’ye satış bedeli 19 Temmuz 2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşma’nın üçüncü maddesinde düzenlenen şekilde belirlenir.

Suyun satışından işletmecinin alacağı miktar, birim m3 bazında yapılacak ihale sonucunda belirlenecek ve İşletmeci ile yapılacak uygulama sözleşmesiyle düzenlenecek olan Tarife Yönetim Sistemi suretiyle uygulanır.

Madde11 KKTC Hükümetinin Sorumlulukları

KKTC Hükümeti görev ve sorumluluğundaki konularda, Anlaşma hükümlerinin uygulanmasını temin amacıyla ulusal mevzuat kapsamında gerekli olan tüm yasal ve idari düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını sağlar. Diğer idari iş ve işlemleri zamanında yerine getirir.

KKTC Hükümeti, işletmede ve tesislerde çalışmasına ihtiyaç duyulan oturma ve çalışma iznine tabi personele bu izinlerin verilmesi konusunda gerekli kolaylıkları sağlar. İşletmenin müdür ve üstündeki yöneticileri ile Kilit Personel listesinde yer alan personelinden ülkede çalışma iznine tabi olanlar, çalışmak üzere KKTC’ye gelişlerinden önce işletmeci tarafından yazılı olarak bildirilmek şartıyla, ön izinden ve çalışma izninden muaftır.

KKTC Hükümeti, verilen hizmetin aksaksız bir şekilde yürütülmesi amacıyla bakım, onarım ve yapım işlemleri için zaruri tüm onay ve izin belgelerini ivedilikle sağlar.

Madde 12 Kamulaştırma ve Tahsisler

Tesisler ve idari hizmetler için ihtiyaç duyulan tüm gayrimenkullerin temin ve tahsisi KKTC Hükümeti tarafından gerçekleştirilir.

İşletmenin faaliyetleri bakımından ihtiyaç duyulan gayrimenkuller, KKTC Hükümeti tarafından ivedilikle kamulaştırılır.

Kamulaştırılan ve/veya hali hazırda İdare’nin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesinde bulunan gayrimenkullerden işletmenin faaliyetleri bakımından ihtiyaç duyulanlar İşletmeciye tahsis edilir ve bunlar üzerinde işletme süresi ile sınırlı olmak üzere İşletmeci lehine Üst Hakkı tesis edilir.

Kamulaştırma ve tahsislerle ilgili olarak İşletmeciden herhangi bir bedel talep edilmez.

Tesislerin işletilmesi için ihtiyaç duyulan enerji KKTC tarafından ortalama kullanım dilim ayrımı yapılmaksızın Endüstri Tarifesindeki elektrik enerjisi satış fiyatını geçmeyecek şekilde belirlenecek bir tarife çerçevesinde kesintisiz olarak karşılanır.

İşletmeci tarafından talep edilmesi halinde, tesisler dahil işletmenin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla,gerekli kapasitede,çevre kirliliği yaratmayan enerji tesisi kurmak için KKTC Hükümeti tarafından gerekli izinler verilir. Ancak kurulacak tesislerin yatırım maliyeti de göz önünde tutularak işletme maliyetinde yaratacağı düşüşün yüzde 50’si işletmecinin alacağına doğrudan yansıtılır.

Madde 13 İşletmecinin Hak, Sorumluluk ve Yükümlülükleri

İşletmeci,işletme hakkını,KKTC Hükümeti ile yapacağı Uygulama Sözleşmesi çerçevesinde kullanır.

İşletmeci, faaliyetleri sırasında ortaya çıkan kayıp ve zarardan kusuru oranında sorumludur.

İşletmeci, suyun öngörülen kalitede ve kesintisiz bir şekilde tedariki için yeterli sayıda eğitilmiş personel istihdam eder.İşletmeci,yerel işgücünden yararlanmak konusunda KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuata uygun davranmakla yükümlüdür.İşletmeci, belediyelerin su konusunda halihazırda istihdam ettiği personelden öncelikli olarak yararlanır.Belediyelerin su konusunda istihdam ettiği personelden işletmeci tarafından istihdam edilecek olanların sahip oldukları özlük hakları aynen korunur. Bu hakların karşılanması konusunda gerekirse KKTC Maliye Bakanlığı ile işletmeci arasında ayrı bir sözleşme imzalanır. Bu personelden istihdam edilmeyenler olursa, bunların özlük hakları Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

İşletmeci, çevrenin korunması ve çevreyle uyumlu teknoloji kullanılması konusunda gerekli dikkat ve hassasiyeti göstermek ve mevzuata uygun davranmakla yükümlüdür.

Uygulama Sözleşmesi’nde, etkin tahakkuk ve tahsilat yapılması amacıyla tahakkuk ve tahsilata ilişkin usul ve esaslar da belirlenir.

Sözleşmede tahsilat yöntemi, tüketici tarafından ödeme yapılırken ihale ile belirlenmiş miktarın işletmecinin hesabına doğrudan yatırılacağı bir biçimde düzenlenir.

Sözleşmede belirlenen fesih durumlarından birinin ortaya çıkması ve sözleşmenin bu sebeple feshedilmesi halinde, İşletmecinin tüm hak ve yükümlülükleri idareye geçer. Bu durumda işletmeci, işletmeyle ilgili tüm tesisleri idareye devretmekle yükümlüdür.

Madde 14 Güvenlik

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,temin edilen suyun Türkiye’deki kara yapılarının ve deniz geçişi boruhattının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

KKTC Hükümeti, ülke sınırları içerisindeki tesisleringüvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

İşletmeci, devraldığı tesislerin güvenliği ile ilgili olarak KKTC Mevzuatıçerçevesinde her türlü tedbiri almakla yükümlüdür.

Madde 15 Mali Hususlar

Bu anlaşma çerçevesinde İşletmeci tarafından düzenlenecek her türlü sözleşme ve kâğıtlar ile yapılacak işlemler KKTC’de Damga Vergisi ve Harçlar ile eşdeğer diğer mali yükümlülüklerden istisnadır.

İşletmeci, anlaşmanın imzalandığı tarihte KKTC’de yürürlükte olan vergi kanunlarındaki muafiyet ve istisnalardan yararlanır. İşletmeciye, anlaşmanın imzalandığı tarihten sonra KKTC’de ek ya da yeni vergi veya mali yükümlülük getirilemez. Ancak vergi ve mali yükümlülüklerde indirim, istisna ve muafiyet olarak yapılacak düzenlemeler

İşletmeci için de uygulanır.Bu durumun işletme maliyetinde yaratacağı düşüşün yüzde 50’si işletmecinin alacağına doğrudan yansıtılır.

DSİ’nin bu anlaşma kapsamında yapacağı işlere ve İşletmecilerin bu anlaşma kapsamında yapacağı yatırımlara ilişkin mal ve hizmet alımları ile bunların ithali KKTC’de Katma Değer Vergisi ve Gümrük Vergisi ile eşdeğer diğer mali yükümlülüklerden istisnadır.

Belediyelerin mülkiyetinde ve/veya işletmesinde bulunan ve işletmeciye tahsis ve teslim edilen tesislerin kullanım bedeline karşılık olmak üzere, tüketicilerin yapacağı ödemelerden,işletmecinin sözleşmede belirlenen işletme hizmeti karşılığının işletmecinin hesabına yatırılmasından sonra geriye kalan bakiye Maliye Bakanlığına yatırılır. Bu tutarın, devir alınan tesislerin fiili durumları ile yapım ve finansman şeklini dikkate alan bir formülasyon çerçevesinde Belediyelere dağıtımı yapılır.

Su kullanım bedeli ile birlikte tahsil edilen mahalli vergiler Belediyelere aktarılır. İşletmeci sadece tahsil ettiği vergilerden sorumludur. Kıst tahsilât halinde Belediyelere aktarılacak vergi, verginin faturadaki nispeti dikkate alınarak hesaplanır.

İşletmeci ile Uygulama Sözleşmesi’nin feshi durumunda,gerçekleşen yatırım için kullanılan kredilerin üstlenimi ve kredi verenlerin müdahale haklarına ilişkin iş ve işlemler uygulama sözleşmesi hükümleri çerçevesinde KKTC Maliye Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir.

Madde 16 Üst Düzey Ortak Komite

Anlaşmanın yorumu ve uygulanmasına ilişkin ihtilafların iyi niyet kuralları çerçevesinde çözümlenmesi amacıyla bir Üst Düzey Ortak Komite kurulur.

Üst Düzey Ortak Komite,KKTC Hükümeti tarafından görevlendirilecek üç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından görevlendirilecek iki yetkilinin katılımıyla beş kişiden oluşur.

Üst Düzey Ortak Komite, dört üyenin aynı yöndeki oyu ile karar alır. Komite, diğer çalışma usullerine ilişkin kuralları kendisi ayrıca belirler.

Madde 17 Mücbir Sebep

(Bu konuda sigorta yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa zararın ortaya çıkması durumunda idareyi de kapsayıp kapsamayacağı sorgulansın)
Öngörülemeyen ve Tarafların kontrolü dışında gelişen olayların ortaya çıkması ile Tarafların borç ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen ya da zamanında yerine getirilmesini imkânsızlaştıran haller mücbir sebep olup,bu durumda taraflar mazur görülür.

Bu anlaşmanın uygulanması bakımından aşağıdaki hususlar mücbir sebep sayılır.

a) Tabii afetler (aşırı hava koşulları, depremler, heyelanlar, kasırgalar, seller, yangınlar, yıldırımlar, tsunami, volkanik patlamalar, deniz dibindeki çöküntüler süpersonik basınç dalgaları, salgın hastalık veya veba ve diğer benzeri tabii afetler ),

b) Felaketler (kazalar ve patlamalar, nükleer ve kimyasal kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyon ve benzeri),

c) Savaş hali, ayaklanma, isyan, terörist eylemler, ihtilal veya sabotaj.

Taraflardan biri Anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini veya bir kısmını mücbir sebep hallerinden birisi nedeniyle yerine getiremezse, derhal diğer Taraf’a yazılı ihbarda bulunur. Bu ihbarda;

a) Yerine getirilemeyen yükümlülükler,

b) Mücbir sebep halinin bütün yönleri,

c) Mücbir sebep halinin devam edeceği tahmini süre,

d) Mücbir sebebin ortadan kaldırılması veya hafifletilmesi için alınması önerilen tedbirlerin neler olduğu,
belirtilir.

Mücbir sebep nedeniyle yükümlülükleri veya bir kısmını yerine getiremeyen Taraf, mücbir sebebi ortadan kaldırmak veya gidermek ve yükümlülüğünü yerine getirmek için azami hassasiyeti gösterir.

Mücbir sebep nedeniyle yükümlülüklerini yerine getirememesi hallerindeTaraflar, mücbir sebebin devam ettiği süre boyunca işletmenin uğrayacağı her türlü kayıp ve zararın hafifletilmesi için gerekli önlemleri alır.

Madde 18 Anlaşmanın Ekleri

Bu Anlaşmaya dayanılarak imzalanacak Uygulama Sözleşmesi ve ekleri ile protokoller bu Anlaşma’nın ayrılmaz bir parçasıdır. Bu anlaşma, 19 Temmuz 2010 tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasındaki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetler arası Çerçeve Andlaşma ile bir bütün teşkil eder.

Bu Anlaşmaya göre KKTC Hükümeti ile İşletmeciler arasında imzalanacak uygulama sözleşmeleri ile ihale şartnameleri Tarafların ortak mutabakatıyla hazırlanıp imzalanacak bir protokole bağlanır.

Taraflar, içme-kullanma suyu ve atıksuya ilişkin uygulama sözleşmesi ile ihale şartnamesinin bu anlaşmanın imzalanmasını takip eden üç ay içinde bir protokole bağlanmasını taahhüt eder.

Madde 19 Tahkim

İşletmeci ile KKTC Hükümeti arasında yapılacak Uygulama Sözleşmesinin uygulanmasından, yorumlanmasından ve sonlandırılmasından doğacak uyuşmazlıklar İstanbul Tahkim Merkezi çerçevesinde aynı kurallara göre seçilecek üç hakem tarafından tahkim yoluyla çözümlenir.

Ancak uyuşmazlığın anlaşmanın yorum ve anlaşmanın uygulanmasına ilişkin olması halinde Üst Düzey Ortak Komiteye başvurulur. Komite, kararını başvuruyu takip eden 60 gün içerisinde verir. Bu süre zarfında karar verilememesi veya Komitenin kararından tatmin olmaması halinde uyuşmazlığın tarafları tahkim yoluna gidebilir.

Tahkim ile ilgili diğer hususlar Uygulama Sözleşmesinde düzenlenir.

Madde 20 Gözden Geçirme

Taraflar, işbu anlaşmayıgözden geçirme ihtiyacı duydukları takdirde öngörülebilecek değişiklikler bu anlaşmayla aynı usul çerçevesinde yürürlüğe girer.

Madde 21 Geçiş Hükümleri

İşbu Anlaşma’nın dokuzuncu maddesi uyarınca yap-işlet-devret ihalesi yapılıp işletme hakkı devredilinceye kadar, Güzelyalı Terfi Merkezi’nden başlayarak, Geçitköy Terfi Merkezi, içmesuyu arıtma tesisi ve ana dağıtım isale hatları,İdareye başvuran belediyelerin su depolarına kadar DSİ tarafından İdareyle işbirliği içerisinde işletilir.

Gelecekte yapılacak yatırımları da dikkate alarak hazırlanacak geçiş dönemi su fiyatı taraflar arasında yapılacak bir Protokol ile belirlenir.

Çerçeve Anlaşmanın üçüncü maddesine ve belediye depolarının girişindeki sayaca göre hesaplanacak su bedeli, KKTC Maliye Bakanlığı tarafından T.C. hazinesine ödenir.

Madde 22 Yürürlük

İşbu Anlaşma, Tarafların, ulusal mevzuatlarına uygun olarak onay işlemlerinin tamamlandığını diplomatik yollarla bildirdikleri tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Bu Anlaşma 21(yirmibir) madde ve 10 (on) sayfadan ibaret olup 2 (iki) asıl nüsha olarak …./…/2015 tarihinde, ………’da imzalanmıştır..
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
Çok Okunan Haberler
Puan Durumu